PRESENTATION SLIDES PDF
Opportunity Day Quarter 3/2018
Opportunity Day Quarter 2/2018
Opportunity Day Quarter 1/2018
PRESENTATION SLIDES PDF
Opportunity Day Quarter 4/2017
Opportunity Day Quarter 3/2017
Opportunity Day Quarter 2/2017
Opportunity Day Quarter 1/2017
PRESENTATION SLIDES PDF
Opportunity Day Quarter 4/2016
Opportunity Day Quarter 3/2016
Opportunity Day Quarter 2/2016
Opportunity Day Quarter 1/2016
PRESENTATION SLIDES PDF
Opportunity Day Quarter 4/2015
Opportunity Day Quarter 3/2015
Opportunity Day Quarter 2/2015
Opportunity Day Quarter 1/2015
PRESENTATION SLIDES PDF
Opportunity Day Quarter 4/2014
Opportunity Day Quarter 3/2014
Opportunity Day Quarter 2/2014
Opportunity Day Quarter 1/2014
PRESENTATION SLIDES PDF
Opportunity Day Quarter 4/2013
Opportunity Day tour in Nakhonratchasrima 2013
Opportunity Day Quarter 3/2013
Opportunity Day Quarter 2/2013
Opportunity Day Quarter 1/2013
PRESENTATION SLIDES PDF
Opportunity Day Quarter 4/2012
Opportunity Day Quarter 3/2012
PRESENTATION SLIDES PDF
Analyst Presentation Slides Quarter 2/2016
PRESENTATION SLIDES PDF
Analyst Meeting FY 2015
Analyst Meeting Quarter 3/2015
Analyst Meeting Quarter 2/2015
Analyst Presentation Slides Quarter 1/2015
Analyst Meeting No.1/2015
PRESENTATION SLIDES PDF
Analyst Presentation Slides FY 2014
Analyst Presentation Slides Quarter 3/2014
Analyst Presentation Slides Quarter 2/2014
Analyst Presentation Slides Quarter 1/2014
PRESENTATION SLIDES PDF
Analyst Presentation Slides FY 2013
Analyst Presentation Slides Quarter 3/2013
Analyst Presentation Slides Quarter 2/2013
Analyst Presentation Slides Quarter 1/2013
PRESENTATION SLIDES PDF
Annual General Meeting of Shareholders 2018
Annual General Meeting of Shareholders 2016
Annual General Meeting of Shareholders 2015
Annual General Meeting of Shareholders 2014
PRESENTATION SLIDES PDF
Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2015